Copyright 2024,

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FreelanceFactoring.

Privacyverklaring FreelanceFactoring

01-04-2020 versie 2

______________________________________________________________________

FreelanceFactoring hecht veel waarde aan de privacy van haar (potentiele) klanten, medewerkers en andere gebruikers. De omgang met privacy stemt dan ook overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens FreelanceFactoring verwerkt en beschermt, maar ook waarom wij deze gegevens verzamelen.

Mocht deze verklaring toch vragen bij je oproepen, dan kan je contact opnemen via:
FreelanceFactoring
Oostplein 416
3061 CH Rotterdam
Telefoon: +31 10 2262185
E-mail: Pieter@freelanceFactoring.nl

FreelanceFactoring is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat FreelanceFactoring beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met wel doel dit gebeurt en op welke manier.

FreelanceFactoring is er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door FreelanceFactoring voor verschillende doeleinden verwerkt. FreelanceFactoring moet voor elke verwerking een grondslag hebben. Zonder grondslag is het verweken van persoonsgegevens onrechtmatig.

FreelanceFactoring verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om je te kunnen identificeren;
– om te kunnen beoordelen of onze dienstverlening plaats kan vinden;
– het aansluiten van jou als klant op ons factoringplatform;
– afhandelen van offerte aanvragen;
– je kunt een eigen account aanmaken zodat je toegang hebt tot jouw persoonlijke omgeving;
– contact opnemen nadat je een contactverzoek achter hebt gelaten op onze website of om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
– informeren over onze dienstverlening middels een nieuwsbrief;
– het optimaliseren van advertentiemogelijkheden;
– voldoen aan wet- en regelgeving welke van toepassing is op FreelanceFactoring.

Persoonsgegevens worden door FreelanceFactoring verwerkt op basis van een wettelijke grondslag:
– Om de overeenkomst tot uitvoering te kunnen brengen;
– Op basis van wettelijke vereisten
– Jouw toestemming

FreelanceFactoring verzamelt verschillende persoonsgegevens, waaronder ook bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig om de uiteindelijke overeenkomst (dienstverlening) tot stand te brengen. Verderop in deze verklaring lichten wij precies toe welke persoonsgegevens verwerkt worden.

Door het invullen van het contactformulier op onze website of het indienen van je aanvraag op andere wijze geef je FreelanceFactoring toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens.

Wanneer FreelanceFactoring je gegevens op basis van toestemming verwerkt, kan je deze toestemming ten aller tijden intrekken. Je kan jouw verzoek indienen via pieter@freelanceFactoring.nl.

Wanneer verwerken wij je persoonsgegevens?

FreelanceFactoring verzamelt je gegevens op verschillende momenten:
• Op het moment dat je onze website bezoekt en daar gegevens invult of achterlaat via het contactformulier;
• op het moment dat je onze whitepaper wil downloaden;
• op het moment dat beoordeeld wordt of onze dienstverlening tot stand kan komen;
• op het moment dat een kredietwaardigheidscheck wordt uitgevoerd;
• op het moment dat de overeenkomst afgesloten wordt en je aangesloten wordt op ons factoringsplatform;
• wanneer er een eigen portaal op ons platform voor jou wordt ingericht;
• het versturen van een nieuwsbrief;
• voor het optimaliseren van advertentiemogelijkheden.

Waarom wordt een kredietwaardigheidscheck uitgevoerd?

Bij FreelanceFactoring is het in kaart brengen van de financiële positie van onze klant en debiteuren van onze klanten, van cruciaal belang voor het slagen van de bedrijfsvoering. Om dit mogelijk te maken en betrokken partijen te beschermen tegen misbruik, laten we de kredietwaardigheid van potentiele klanten, klanten en debiteuren toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan 2 kredietwaardigheidsbeoordelaar ( Experian, EDR* en Focum), die deze gegevens alleen voor dit doel mogen gebruiken.

*EDR
“Op het moment dat je klant wenst te worden, verstrekken wij gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over je kredietwaardigheid. EDR gebruikt jouw gegevens voor onderzoek naar je kredietwaardigheid en contactgegevens. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van jouw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.”

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij veel (financiële) instellingen is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Ook FreelanceFactoring maakt gebruik van systemen die een geautomatiseerd besluit kunnen nemen. Denk hierbij aan Creditsafe, Focum en Experian (toepassing welke gebruikt worden bij kredietwaardigheidschecks). Echter wordt er niet alleen op basis van deze systemen een besluit genomen, er is altijd sprake van de tussenkomst van een mens. Wel kan het zijn dat op basis van de uitkomsten een medewerker van FreelanceFactoring het besluit neemt om geen dienstverlening tot stand te brengen.

Persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De persoonsgegevens welke wij verzamelen zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening.

Wij verwerken de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN-nummer
• Rekeningafschriften
• Identificatiegegevens
• Locatiegegevens
• Overige informatie die je actief aan ons verstrekt om de dienstverlening tot uitvoering te kunnen brengen.

Beveiliging persoonsgegevens

FreelanceFactoring zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Je persoonsgegevens worden enkel en alleen gedeeld met partijen welke een gerechtvaardigd belang hebben tot inzage van je gegevens. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden van FreelanceFactoring, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing. Daarnaast zullen persoonsgegevens niet buiten de EER verwerkt worden, mits er sprake is van een passend beschermingsniveau.

Bewaartermijn persoonsgegevens

FreelanceFactoring bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Gebruik van cookies

FreelanceFactoring plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Daarnaast zijn er cookies waarvan het effect minder direct zichtbaar is, zoals Google Analytics cookies. We gebruiken geanonimiseerde gegevens voor het verbeteren van de website beleving. Zonder deze gegevens kunnen wij onze website niet verbeteren.

Cookies die geplaatst worden voor analytische doeleinden of voor advertenties worden ook wel de ‘third party cookies’ genoemd. Ze worden niet door onszelf geplaatst, maar door de partners waar wij mee samenwerken. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wil je geen gebruik maken van cookies, dan kan je deze uitzetten via je eigen browser.

Welke cookies gebruiken wij?

In het kort een overzicht van de cookies die wij plaatsen.

Analytische cookies
Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s zij bekijken. Google Analytics plaatst hiervoor cookies. Deze geanonimiseerde informatie gebruiken wij om onze service te verbeteren.

Functionele cookies
Met behulp van deze cookies herkennen wij je computer (of smartphone, tablet etc.). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Wij herkennen met de cookies bepaalde voorkeuren of instellingen die voor jou de juiste ervaring opleveren.

Cookies weigeren via je browserinstellingen
Als je wilt, kan je cookies weigeren. Dit kan je doen via de optie ‘instellingen’ van je internetbrowser.

Let op: bezoek je via verschillende browsers onze website, dan moet je voor elke browser apart de cookies weigeren.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Social media buttons

Op onze website staan buttons waarmee je webpagina’s kan promoten (‘liken’) of delen (’tweeten’) op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Deze buttons werken met stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wil je meer weten over het privacy beleid van Facebook, Instagram, Google+ en LinkedIn, bekijk deze dan op hun eigen website. Op de website van bijvoorbeeld Facebook, Instagram of Google+ kan je de privacy-verklaringen lezen om te zien wat er met jouw (persoons-) gegevens gebeurt.

Je privacyrechten

In de AVG zijn een aantal rechten opgenomen waar je als betrokkene een beroep op kan doen.
Dit zijn de volgende rechten:

– Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je van ons kunt verlangen dat wij je (digitale) gegevens overdragen naar een andere organisatie.
– Het recht op vergetelheid. Je kan van ons verlangen dat wij al je gegevens verwijderen. Dit is echter alleen mogelijk indien wij je gegevens niet langer meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld.
– Het recht op inzage. Je hebt het recht om in te zien welke gegevens wij van je verwerken.
– Het recht op rectificatie en aanvulling. Je mag van ons verlangen dat gegevens welke wij van je verwerken en niet correct zijn wijzigen en/of aanvullen.
– Het recht op beperking van de verwerking. Indien wij gegevens van je verwerken welke niet correct zijn, niet noodzakelijk zijn of wij de gegevens niet meer nodig hebben kan je aan ons vragen of wij stoppen met de verwerking.
– Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Indien wij gebruik maken een geautomatiseerde besluitvorming mag je van ons verlangen dat ook met een menselijk oog naar het genomen besluit wordt gekeken. Bij FreelanceFactoring wordt géén gebruik gemaakt van louter geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
– Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van een algemeen of gerechtvaardigd belang mag je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Het kan echter zijn dat het belang op grond waarvan wij je gegevens verwerken zwaarder weegt dan jouw belang.

Indien je wenst een beroep te doen op één van de bovenstaande rechten of je een klacht hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens om gaan dien je contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: pieter@freelanceFactoring.nl

Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) indien je van mening bent dat wij je persoonsgegevens verwerken in strijd met de gelden wet- en regelgeving.

Naar aanleiding van je e-mail zullen wij contact met je opnemen. Wij streven er naar je verzoek binnen 1 maand uit te voeren, tenzij het gaat om een complex verzoek. Dan hanteren wij een doorlooptijd van 3 maanden. Wij zullen je hiervan wel binnen 1 maand op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 01-04-2020.

Contactgegevens

FreelanceFactoring
Oostplein 416
3061 CH Rotterdam
Telefoon: +31 10 2262185
E-mail: Pieter@freelanceFactoring.nl