FreelanceFactoring.com B.V., gevestigd aan het Oostplein 416 3061CH te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
FreelanceFactoring.com
Oostplein 416
3061CH Rotterdam
0102262185

Pieter Rom Colthoff is de Functionaris Gegevensbescherming van FreelanceFactoring.com B.V. Hij is te bereiken via pieter@freelancefactoring.com en of 010-2262185.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FreelanceFactoring.com B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
– Locatiegegevens
– IBAN nummer

Persoonsgegevens die wij verwerken

FreelanceFactoring.com B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Kredietwaardigheidscheck – Bij FreelanceFactoring.com B.V. is het in kaart brengen van de financiële positie van onze klant en debiteuren van onze klanten van cruciaal belang voor het slagen van de bedrijfsvoering. Om dit mogelijk te maken en betrokken partijen te beschermen tegen misbruik, laten we de kredietwaardigheid van prospects, klanten en debiteuren toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan 2 kredietwaardigheidsbeoordelaar ( Experian, EDR* en Focum), die deze gegevens alleen voor dit doel mogen gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FreelanceFactoring.com B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het aansluiten van jou als klant op ons factoringplatform
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

FreelanceFactoring.com B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben om wel of geen klant te kunnen worden bij Freelancefactoring.com. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FreelanceFactoring.com B.V.) tussen zit. FreelanceFactoring.com B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Creditsafe, Google, Linkedin, Focum en Experian. Onderliggende logica kan gevolgen hebben voor persoon.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FreelanceFactoring.com B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de benodigde persoonsgegevens gedurende de periode dat je klant bent bij Freelancefactoring.com B.V. met als doel onze dienstverlening te kunnen waarborgen. Op elk moment kun je de opgevraagde persoonsgegevens inzien in de online portal van FreelanceFactoring, indien gewenst is het mogelijk om een verwijder verzoek in te dienen. Indien wij geen opzegging ontvangen worden de documenten gedurende een periode van 3 maanden bewaard na afronding van de laatste factoring transactie.

Delen van persoonsgegevens met derden

FreelanceFactoring.com B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FreelanceFactoring.com B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FreelanceFactoring.com B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FreelanceFactoring.com B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FreelanceFactoring.com B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pieter@freelancefactoring.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . FreelanceFactoring.com B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

EDR

Op het moment dat u klant wenst te worden kunnen wij uw gegevens verstrekken aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FreelanceFactoring.com B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via pieter@freelancefactoring.com